Политика за поверителност

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

РЕОС ЕООД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 204226600 е администратор на лични данни (АЛД) по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и други приложими актове на Европейския съюз и на Република България.

Като такъв той се отнася изключително отговорно към неприкосновеността на личния живот на физическите лица и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни в процеса на обработване във връзка със своята дейност.

Настоящото съобщение има за цел, в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД, да Ви информира за извършваните от РЕОС ЕООД като АЛД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните на РЕОС ЕООД на e-mail: familbansko@gmail.com, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

Можете да се свържете с нас и на адреса ни на управление: гр.Банско ул.Хан Аспарух 30 

Какви лични данни събираме, с какви цели и на какво правно основание ги обработваме?

Като АЛД РЕОС ЕООД събира лични данни за конкретни, точно определени от закона цели и ги обработва законосъобразно и добросъвестно.

В изпълнение на своите дейности, АЛД обработва лични данни на физически лица за следните цели:

 • За целите на законния му (легитимен) интерес;
 • Изпълнение на задължения по договор или за предприемане на стъпки по искане на клиента преди сключването на договор;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството;
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент; 

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни са подробно описани в Закона за туризма, Закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали) и други относими нормативни актове.

В изпълнение на своите дейности, дружеството обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва. Във връзка с тяхното изпълнение, администраторът на данни събира и обработва лични данни на физически лица, ограничени до необходимото, достатъчни за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон.

За изпълнение на задълженията си по даден договор дружеството понякога обработва и данни на деца под 18 години, които са предоставени от техните законнни представители – страна по договор с нас. Данните на децата при хотелското настаняване са необходими доколкото са изискуеми съгласно нормативни изисквания.

Когато обработваме лични данни въз основа на съгласие на субекта, данните се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

В обектите ни  се осъществява видеонаблюдение с цел защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността или собствеността на администратора, неговите служители и/или контрагенти, както и за обезпечаване безопасността, неприкосновеността и сигурността на гостите на хотела и членовете на обществото. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от един месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, с цел контрол на достъпа.

 

РЕОС ЕООД обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с използването на туристически услуги предлагани от дружеството.

Като АЛД РЕОС ЕООД съхранява Вашите лични данни на хартиени и технически носители и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неправомерен достъп, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Според целите се събират различни видове лични данни:

 1. За заявяване или потвърждаване на резервация, РЕОС ЕООД събира следните видове данни:
 • При резервация, чрез уеб сайт – Име и фамилия на лицето за контакт; e-mail адрес на лицето за контакт;
 • При резервация по телефон – телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията; Име и фамилия на лицето за контакт.

Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

 1. При настаняването на гости, като администратор обработваме и съхраняваме следните данни:
 • ЕГН/ ЛНЧ;
 • Име на лицето (данните се изписват съгласно националния документ);
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Гражданство;
 • Номер на лична карта/валиден национален документ за идентичност;
 • Държава, издала националния документ.

На основание чл.116, ал.2 от Закона за туризма, даните във водения регистър за настанените туристи, се съхраняват за период от пет календарни години.

 1. За реализиране на корпоративни или лични събития от АЛД се обработват и съхраняват следните данни:
 • Две имена на лицето-организатор на събитието. При корпоративни събития – лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието;
 • E-mail адрес и телефон за връзка на лицето за контакт.

Тези данни се съхраняват за период от една до три календарни години след реализиране на събитието.

 1. За целите на директния маркетинг, включително анализиране и профилиране на целевите аудитории за проследяване удовлетвореността на нашите клиенти, обработваме следните данни:
 • E-mail адрес;
 • IP адрес;
 • Местоположение;
 • Език;
 • Години;
 • Пол;
 • Интереси;
 • Поведение потребителите на сайта на РЕОС ЕООД

За обработването и съхраняването на тези данни е необходимо изрично съгласие на субекта на данни. Данните, които се обработват за целите на директния маркетинг се съхраняват за период от три години или до оттегляне на съгласието.

Целта на събирането на тези данни е да Ви предоставим персонални предложения и услуги, отговарящи на Вашите нужди и очаквания.

 

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация?

Дружеството не предоставя лични данни на трети лица извън ЕС или на международна организация,  без предварително да получи Вашето съгласие.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Като АЛД РЕОС ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от изискванията на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Какви са Вашите права?

Като АЛД сме предприели мерки за защита на личните Ви данни  в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, които са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

–     Право на достъп;

–     Право на коригиране на неточни или непълни данни;

–     Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

–     Право на ограничение на обработването;

–      Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

–      Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

–      Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 

 

Как можете да приложите Вашите права?

Горе изложените права може да упражните като подадете писмено заявление (лично или чрез изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно) до администратора на лични данни (РЕОС ЕООД), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на АЛД. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба  до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез АЛД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на дружеството или директно на Длъжностно лице по защита на данните .

 

ПРОМОЦИЯ

При резервация през сайта, нашите гости ще имат възможността да се възползват от безплатна дегустация на вино от долината на  река Струма.

ПРОМОЦИЯ